Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar De Witte Duif NV, wordt verwezen naar de nv De Witte Duif, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Parijsstraat 11 en met als ondernemingsnummer BE 0403.561.867, alsook naar elke met de nv De Witte Duif verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer u beroep doet op de diensten van De Witte Duif nv, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die De Witte Duif nv verzamelt, waarom De Witte Duif nv deze verzamelt en wat De Witte Duif nv hiermee doet. Hierbij wil De Witte Duif nv er u tevens op wijzen dat De Witte Duif nv steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover De Witte Duif nv beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

 • welke gegevens De Witte Duif nv verzamelt.
 • hoe De Witte Duif nv die gegevens gebruikt.
 • hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.
 • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
 • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
 • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.
 1. Welke gegevens verzamelt De Witte Duif nv?

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, de taal die u spreekt) alsook meer persoonlijke informatie (zoals de functies die u bekleedt, uw geslacht, etc.), die De Witte Duif nv nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van De Witte Duif nv dient u De Witte Duif nv vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via de aanmaak van een account op de website of in één van de winkels. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van De Witte Duif nv.

De Witte Duif nv nkoop verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

 1. Hoe gebruikt De Witte Duif nv deze gegevens?

De Witte Duif nv hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De Witte Duif nv gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar tussenkomst verzocht.

De Witte Duif nv vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan De Witte Duif nv uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.

De Witte Duif nv verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers De Witte Duif nv kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.

De Witte Duif nv deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten De Witte Duif nv behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming

De Witte Duif nv kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten De Witte Duif nv wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

 • Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van De Witte Duif nv wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel.
 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
 • Om juridische redenen

De Witte Duif nv deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten De Witte Duif nv als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • de rechten, eigendom of veiligheid van De Witte Duif nv, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als De Witte Duif nv betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

De Witte Duif nv doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit is. In het bijzonder geldt het volgende:

 • De Witte Duif nv evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • De Witte Duif nv beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van De Witte Duif nv, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor De Witte Duif nv te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.
 1. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van De Witte Duif nv duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt De Witte Duif nv onder andere contacteren om:

 • een aanvraag in  te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
 • een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal De Witte Duif nv proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij De Witte Duif nv die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan De Witte Duif nv u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

De Witte Duif nv kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

De Witte Duif nv streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat De Witte Duif nv, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

 

 1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door De Witte Duif nv.

 1. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

De Witte Duif nv controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer De Witte Duif nv op formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

 1. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd De Witte Duif nv zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.